ដំណឹងសំខាន់:
ការបញ្ជាទិញអនឡាញមិនទាន់ដំណើរការទេ

ប្រសិនបើមានចម្ងល់ ឬចង់បញ្ជាទិញ,
សូមទាក់ទងយើងតាមរយៈ ៖

សំណួរគេសួរញឹកញាប់


តើអ្វីជាជម្រើសដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

តើវិធីបង់ប្រាក់របស់អ្នក​មាន​អ្វី​ខ្លះ?

តើអ្នកអាចដឹកជញ្ជូនបានលឿនប៉ុណ្ណា?

តើខ្ញុំអាចលុបចោលការបញ្ជាទិញរបស់ខ្ញុំបានទេ?

តើខ្ញុំអាចតាមដានការបញ្ជាទិញរបស់ខ្ញុំបានទេ?

តើខ្ញុំអាចបង់ប្រាក់បន្ទាប់ពីទទួលទំនិញ​ឬទេ?

តើ​វា​ជា​របស់ពិត​ឬទេ?

តើ​អ្នក​ពិតជា​មាន​ទំនិញ​ក្នុង​ស្ដុកពិត​ឬ​ទេ?

តើ LEGO ក្នុង​ហាង​របស់​អ្នក​មាន​ប្រភព​មក​ពី​ណា?